แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Science, Khon Kaen University

     ประวัติคณะวิทยาศาสตร์

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาพร้อมๆกับการจัดตั้งอุดมศึกษาสถาน ซึ่งตั้งใจจะใช้ชื่อว่า Khon Kaen Institute of Technology ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East University) จนในที่สุดกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) เมื่อมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นจนถึงรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2507 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น "คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์" และภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ คือ ต้องทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ อันเป็นวิชาเชิงอักษาศาสตร์ ไปพร้อมๆกับการสอนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้

   การเริ่มต้นรับนักศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2516 และต่อมาในการผลิตบัณฑิตทางด้านอักษรศาสตร์ได้กลายเป็นผลงานของคณะใหม่ที่เรียกว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตัดโอน ภาควิชาภาษาอังกฤษจากคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ เดิม กลายเป็นคณะ วิทยาศาสตร์ เช่นปัจจุบัน
อนุสวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

  สาขาที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา ได้แก่
          1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา
          2. ภาควิชาชีววิทยา ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา
          3. ภาควิชาชีวเคมี ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา
          4. ภาควิชาเคมี ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา
          5. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา
          6. ภาควิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา
          7. ภาควิชาสถิติ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา
          8. ภาควิชาจุลชีววิทยา ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา
          9. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

แยกเป็นสาขาทั้งหมด 17 สาขา ได้แก่
          1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
          2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
          3. สาขาวิชาชีววิทยา
          4. สาขาวิชาชีวเคมี
          5. สาขาวิชาเคมี
          6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
          7. สาขาวิชาฟิสิกส์
          8. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
          9. สาขาวิชาสถิติ
          10. สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
          11. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
          12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          13. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ
          14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          15. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการพิเศษ
          16. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
          17. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โครงการพิเศษ
หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา คลิกที่นี่

เพราะแสวงหามิใช่ เพราะรอคอย ดังนั้นแล้ว "ลิขิตฟ้า" หรือจะสู้ "มานะตน" - ขงเบ้ง

แผนผังคณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
สอบถามข้อมูลต่างๆที่ facebook คลิกที่นี่

ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก
 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เล่าเรื่อง "บุรีรัมย์พิทยาคม

เล่าเรื่อง "ศัพท์ที่เด็กม.6 ต้องรู้"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556