บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2014

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รูปภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นFaculty of Science, Khon Kaen Universityประวัติคณะวิทยาศาสตร์     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาพร้อมๆกับการจัดตั้งอุดมศึกษาสถาน ซึ่งตั้งใจจะใช้ชื่อว่า Khon Kaen Institute of Technology ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East University) จนในที่สุดกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) เมื่อมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นจนถึงรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2507 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้รับการแต่งตั้งเป็น "คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์" และภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ คือ ต้องทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ อันเป็นวิชาเชิงอักษาศาสตร์ ไปพร้อมๆกับการสอนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้
   การเริ่มต้นรับนักศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2516 และต่อมาในการผลิตบัณฑิตทางด้านอักษรศาสตร์ได้กลายเป็นผลงานของคณะใหม่ที่เรียกว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตัดโอน ภาควิชาภาษาอังกฤษจากคณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ เด…