การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556


การรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556
** จำนวนการรับ 600 คน **

** ประเภททั่วไป **


       กรอกข้อมูล      6 - 18 มีนาคม 2556 (ผ่านทางเว็ปไซต์ www.brp.ac.th)
       ยื่นหลักฐาน     14 - 18 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
       สอบคัดเลือก   23 มีนาคม 2556
       ประกาศผลและรายงานตัว  27 มีนาคม 2556
       มอบตัว  6 เมษายน 2556


** ประเภทความสามารถพิเศษ **

       กรอกข้อมูล     14 - 15 มีนาคม 2556 (ผ่านทางเว็ปไซต์ www.brp.ac.th)
       สอบปฏิบัติ      16 มีนาคม 2556 
       ประกาศผลและรายงานตัว  18 มีนาคม 2556
       สอบทฤษฏี     23 มีนาคม 2556 ( เพื่อใช้คะแนนในการจัดห้องเรียน)
       มอบตัว  6 เมษายน 2556


*** หลักฐานในการสมัคร ***


       1.) ใบสมัครพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (www.brp.ac.th)
       2.) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และสำเนาของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
       3.) หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
       4.) รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 3 ใบ
       5.) อื่นๆ ได้แก่นักเรียนสมัครประเภทความสามารถพิเศษ ต้องมีเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรรับรองในระดับจังหวัดเป็นต้นไป และนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เช่น ผู้ด้วยโอกาสหรือประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลพิเศษ บุตรของบุคลากรในโรงเรียน ผู้เคยบริจาคเงินหรือทรัพทย์สินให้แก่โรงเรียนมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป เป็นต้น

อ้างอิงข้อมูล http://db.tt/zFS3dsCQ

สอบถามอื่นๆเพิ่มเติม


หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 044 – 614773 หรือ 044-612888
Facebook
       - BPClubบุรีรัมย์พิทยาคม
       -เฟสส่วนตัวแอดมิน 
Twitter :: MogItPure


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เล่าเรื่อง "บุรีรัมย์พิทยาคม

เล่าเรื่อง "ศัพท์ที่เด็กม.6 ต้องรู้"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556