เล่าเรื่อง "บุรีรัมย์พิทยาคม


       หากจะกล่าวถึงสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ หลายๆคนคงนึกถึงโรงเรียนแรก "บุรีรัมย์พิทยาคม"
เพราะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนที่อยู่ท่ามกลางศูนย์การค้าสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อพูดถึงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หลายคนคงมีความคิดเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ต่างๆนาๆ ไม่ว่าจะให้เรื่องของวิชาการ กีฬา คุณธรรม-จริยธรรม ที่เป็นเลิศไม่แพ้ใครในเขตภาคอิสาน
      จะขอเล่าถึงประวัติ และความเป็นมาของ "บุรีรัมย์พิทยาคม" ว่า สถานศึกษาที่เป็นหน้าเป็นตาของชาวบุรีรัมย์ที่มีประวัติยาวนานมาถึง 109ปี(พ.ศ.2555) มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

      เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 จัดสอนเพียงประถมปีที่ 4 ตัวโรงเรียนอยู่ในวัดกลางบุรีรัมย์
พ.ศ. 2453 ย้ายจากวัดกลางไปเรียน ณ อาคารศาลากลางจังหวัดเก่า ปัจจุบันเป็นสำนักงานอัยการบุรีรัมย์ และได้ยุบชั้นประถมปีที่ 4 แล้วเปิดชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3 แทน
พ.ศ. 2446 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น
พ.ศ. 2469 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น แต่ยุบเพราะนักเรียนน้อย
พ.ศ. 2474 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นใหม่ และสอนอยู่ต่อไป
พ.ศ. 2476 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น และขยายมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น 2 ห้อง
พ.ศ. 2479 เปิดชั้นฝึกครูประกาศนียบัตรจังหวัดขึ้น
พ.ศ. 2480 ยุบชั้นประถมปีที่ 1 เพิ่มมัธยมปีที่ 4 อีก 1 ห้อง
พ.ศ. 2481 ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “ศรีบุรีรัมย์” ขึ้นโดยแยกนักเรียนหญิงชั้นมัธยมปีที่ 1จำนวน 19 คน ของโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไปเรียนและเจริญรุดหน้าในด้านปริมาณและคุณภาพจนเป็นที่เชื่อถือของชาวบุรีรัมย์
พ.ศ. 2483 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 20,000 บาท ให้โรงเรียนใหม่ จังหวัดจึงจัดที่ดินซึ่งอยู่ในบริเวณปัจจุบัน โดยการบริจาคของเอกชนและที่ดินว่างเปล่า สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน  (อาคารเก่า)  เข้าเรียนในภาคต้นปี  2484 มีพิธีเปิด และฉลองงานโรงเรียนในวันชาติที่ 24 มิถุนายน 2484 และได้เริ่มปรับปรุงบริเวณปัจจุบันทำรั้วไม้เมื่อ 20 ตุลาคม 2490
พ.ศ. 2491 เปิดชั้นฝึกหัดครูมูลขึ้นและยุบเมื่อ พ.ศ. 2497 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียน “บุรีรัมย์วิทยาลัย”
พ.ศ. 2503 จัดชั้นเตรียมอุดมแผนวิทยาศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย”
พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้รวมโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย กับโรงเรียนสตรีศรีบุรีรัมย์  แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม"
พ.ศ. 2518 ได้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (คมภ.2)  เปลี่ยนเป็นใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสมโดยใช้ระบบวัดผลเป็นหน่วยกิต
พ.ศ. 2521 เริ่มสอน ม.1 ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2524 เริ่มสอน ม.4 ตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2526 จัดชั้นเรียนแบบ 10 - 10 - 10, 12 - 12 - 12 รวม 66 ห้องเรียน
พ.ศ. 2527 ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นโรงเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา 11 วันที่ 5 พฤษภาคม จัดฉลองโรงเรียนครบรอบ 80 ปี
พ.ศ. 2530 เปิดสอนสาขา Computer
พ.ศ. 2536 เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (สพพ.)
พ.ศ. 2537 เป็นศูนย์ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 11
พ.ศ. 2539 รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของเขตการศึกษา 11

คติพจน์ประจำโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

นตถิ ปญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ซื่อสัตย์ พัฒนา สามัคคี มีวินัย

สีประจำโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
น้ำเงิน ชมพู
  น้ำเงิน หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกร่มเย็น
ชมพู หมายถึง การอยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีผาสุก ปลูกสามัคคี

อักษรย่อของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
บ.พ.

ขอบคุณที่มาจาก : http://www.brrphit.th.edu/BP4.htm


       หลังจากที่ได้ทราบประวัติอันยาวนานของโรงเรียนเราไปแล้ว เรามาดูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมในปัจจุบันกันนะครับว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
       ในปัจจุบัน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมได้ทำการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดการเรียนการสอนรายห้องดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1 จำนวน 12 ห้อง แบ่งเป็นห้องโครงการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง (1/1) ห้องเรียนโปรแกรมภาษา(EP) 1 ห้อง (1/2) และห้องเรียนทั่วไป 10 ห้อง (1/3-1/12)
ม.2 จำนวน 12 ห้อง แบ่งเป็นห้องโครงการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง (2/1) ห้องเรียนโปรแกรมภาษา(EP) 1 ห้อง (2/2) และห้องเรียนทั่วไป 10 ห้อง (2/3-2/12)
ม.3 จำนวน 12 ห้อง แบ่งเป็นห้องโครงการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง (3/1) ห้องเรียนโปรแกรมภาษา(EP) 1 ห้อง  (3/2) และห้องเรียนทั่วไป 10 ห้อง 3/3-3/12)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีการแบ่งสารการเรียนออกเป็น วิทย์-คณิต และสายศิลป์ต่างๆ
ม.4 จำนวน 16 ห้อง แบ่งเป็นห้องโครงการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง (4/1) ห้องเรียนสายวิทย์-คณิต 10 ห้อง (4/2-4/11) ห้องเรียนสายศิลป์ 5 ห้อง  (4/12-4/16) แบ่งเป็น ศิลป์คำนวน ศิลป์สังคม ศิลป์ฝรั่งเศส
ม.5 จำนวน 14 ห้อง แบ่งเป็นห้องโครงการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง (5/1) ห้องเรียนสายวิทย์-คณิต 10 ห้อง (5/2-5/10) ห้องเรียนสายศิลป์ 5 ห้อง  (5/11-5/14) แบ่งเป็น ศิลป์คำนวน ศิลป์สังคม ศิลป์ฝรั่งเศส
ม.6 จำนวน 14 ห้อง แบ่งเป็นห้องโครงการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง (6/1) ห้องเรียนสายวิทย์-คณิต 10 ห้อง (6/2-6/10) ห้องเรียนสายศิลป์ 5 ห้อง  (6/11-6/14) แบ่งเป็น ศิลป์คำนวน ศิลป์สังคม ศิลป์ฝรั่งเศส

       นอกจากจะมีการปรับปรุงและพัฒนาด้านวิชาการที่เป็นแนวหน้าของจังหวัดแล้ว ยังพัฒนาด้านของวัตถุหรืออาคารสถานที่ ทั้งสวนหย่อม ศาลาพัก โต๊ะเก้าอี้ และหลายๆอย่าง
   

จะเห็นได้ว่าโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นอกจากจะพัฒนาด้านการศึกษาแล้ว ยังให้ความสำคัญกับภูมิทัศน์ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวน้ำเงิน-ชมพู
การอยู่ร่วมกันเราเป็นแบบ "พี่-น้อง" ที่คอยช่วยเหลือดูแลกัน ประสานสัมพันธ์ไมตรี ไม่ว่าจะงานใด กิจกรรมใด หากเราพี่น้องน้ำเงิน-ชมพู ร่วมมือกันทำอย่างจริงใจแล้ว ต่อให้ยากเย็นสักเท่าไร ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ เพราะศักยภาพของเรา และความรักของเรา "บุรีรัมย์พิทยาคม"

ด้วยรักและศรัทธา
                                                                                                                                                                       BP 109 
ขอบคุณรูปภาพต่างๆ จากเว็ปไซต์โรงเรียนและจาก facebook ขออภัยที่ไม่ได้อ้างถึง ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เล่าเรื่อง "ศัพท์ที่เด็กม.6 ต้องรู้"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556